در تاريخ 1399/08/06 كارخانه كنسانتره پايافولادكويريزد افتتاح گرديد.