در تاريخ 28/03/1398 شل بال ميل از محل نگهداري موقت برداشته و در محل نصب جانمائي شد.