کنسانتره

ردیف عنوان کمینه بیشینه
1 (%)Fe 65.5 67
2 (%)FeO 20 26
3 (%)P 0.02 0.08
4 (%)S 0.03 0.1
5 (%)SiO2 2.8 3.2
6 (%)Al2O3 0.1 0.65
7 (%)CaO 1.3 1.7
8 (%)MgO 0.9 1
9 رطوبت(%) 9
10 اندازه(micron) 0-120